Говорят студенты ISBL

2006 г.

I. СТАТЬИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, ПУБЛИКУЕМЫЕ  ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИЙ :

1. в рецензируемых докладах международных конференций

— Daugvilienė, D.; Rudzevicius, J. (2006). Visuotinės kokybės užtikrinimas ir sąlygos profesinei saviraiškai [Assurance of General Quality and Condition for Professional Self-realisation]. In Proceedings from the international scientific-practical conference: Investment into Human Resources: The Strive for Competitive Advantage, 4 May 2006 (pp. 31–44). Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Kucinskienė, M. (2006). Verslumas ir aplinkos dinamiškumas [Enterprise and Environmental Dynamism]. In Proceedings from the international scientific-practical conference: Investment into Human Resources: The Strive for Competitive Advantage, 4 May 2006 (pp. 71–79). Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Redaitienė, A. (2006). Romų verslumo skatinimo galimybės Lietuvoje [The Opportunities of the Encouragement of Romany Enterprise in Lithuania]. In Proceedings from the international scientific-practical conference: Investment into Human Resources: The Strive for Competitive Advantage, 4 May 2006 (pp. 101–111). Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Ruzevičius, J.; Adomaitienė, R.; Serafinas, D.; Daugvilienė, D. (2006). Peculiarities of Quality and Product‘s Safety Management Integrated System. In Proceedings from the 9th QMOD conference: Creativity, Governance and Transformation – the Building Blocks for Excellence (pp. 9–11).

— Ruzevičius, J.; Adomaitienė, R.; Serafinas, D.; Daugvilienė, D. (2006). Quality of Education as a Factor of Life‘s Quality. In Proccedings from the conference: Safety of Commodity and Environment. Quality of Life  (pp. 12-17). Kyiv: KU.

— Zinkeviciūtė, V. (2006). Darbuotojų kompetencija – strateginių sprendimų kokybės sąlyga [Employee competence – the condition of qualified strategic decisions]. In Proceedings from the international scientific-practical conference: Investment into Human Resources: The Strive for Competitive Advantage, 4 May 2006 (pp. 142–151). Vilnius: VTVK.

2. в рецензируемых докладах конференций в Литве

Adomaitienė, R.; Ruzevičius, J.; Daugvilienė, D. (2006). Studijų kokybės valdymo sistemos kūrimo aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje ypatumai [Peculiarities of Implementation of Education Quality Assurance System at College]. In Proceedings from the national scientific-practical conference: Equivalent of a Trained Specialist for the Market Needs. Vilniaus kolegija. (На литовском языке)

— Daugvilienė, D. (2006). Visuotinės kokybės užtikrinimas ir sąlygos profesinei saviraiškai [Assurance of General Quality snd Conditions for Professional Self-realisation]. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Dubinas, V.  (2006). Konkurencingumas ir jo ryšys su strateginiu valdymu [Competitiveness and its relation to strategic management]. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Dubinas, V. (2006). Proto šturmas kaip visuotinės kokybės vadybos diegimo aukštojo neuniversitetinio mokymo procese metodas [Brain storm as a Method of General Quality Management Implementation in the Non-university Teaching Process]. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Elskytė, V. (2006). ITT plėtros sąlygotų verslo pokyčių valdymo specifika [Management Particuliarity of Business Changes Conditioned by ITT Development. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Gineitienė, Z.; Dundienė, D. (2006). Globalizacijos įtaka Lietuvos ekonomikai: žmoniškųjų išteklių ir verslo aplinkos tyrimo aspektas [Globalisation Influence over the Economics of Lithuania: Human Resource and Business Environment Research Aspect]. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Mikaliūnas, L.A. (2006). Kolektyvinės sutarties vaidmuo žmoniškųjų išteklių valdyme [The Role of Collective Agreement in the Management of Human Resources. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Orenius, A. K.; Pitrenaitė, B. (2006). Kariuomenės personalo specifika bei problemos [The Specifics and Problems of Army Personnel]. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

— Zizytė, A. (2006). Verslo inkubatorių veiklos ypatumai ir vertinimo procesas [The Peculiarities of Business Incubators’ Activity and Evaluation Process. In Proceedings from the conference: Law and Business Development in the EU Area. Vilnius: Biznio mašinų kompanija. (На литовском языке)

3. в не рецензируемых докладах конференций в Литве

— Vitkūnas, R.; Smigelskis, M. (2006). Lietuvoje eksploatuojamų lengvųjų automobilių būklė ir avaringumas [State and Wreckage of the Cars Exploited in Lithuania]. In Proceedings from the conference of young scientists: Lithuania without Education – Lithuania without Future.