Говорят студенты ISBL

2008 г.

I. СТАТЬИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ:

1.  собранных в ISI Web of Science

— Zvirblis, A.; Zinkeviciūtė, V. (2008). The Integrated Evaluation of the Macro Environment of Companies Providing Transport Services. Transport, 23 (3), 266–272.

2.    отобранные международными базами данных

— Meidutė, I. (2008). The Public Private Partnership Model and its Implementation in the Financing of Project of Transport Infrastructure. Economics and Business, 33–39.

— Ruzevičius, J.; Daugvilienė, D.; Serafinas, D. (2008). Kokybės vadybos taikymas aukštosiose mokyklose [Insights of Quality Management Implementation at Higher Education Institutions]. Viešoji politika ir administravimas, 24, 99–113. (На литовском языке)

          3.  неотобранные базами данных

— Afarjanc, E.; Serafinas, D.; Daugvilienė, D. (2008). Darbuotojų įtraukimo į kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą tyrimas [The Research of Employees’ Inclusion into the Realisation of Quality Management System]. Ekonomika ir vadyba, 13, 776–783. (На литовском языке)

— Bilevicienė, T.; Kazemikaitienė, E. (2008). Kai kurių socialinių-verslo veiksnių ir visuomenės saugumo tarpusavio ryšys [Relations between Certain Social-business Factors and Public Security]. Current Issues of Business and Law, 2, 10–22. (На литовском языке)

— Danilevicienė, D. (2008). Visuomenės darna: trijų kartų atstovų požiūris [Sustainability of the Society: Viewpoint of Representatives of three Generations]. Sustainable Development of the Society: Problems and Prospects, V, 43–63. (На литовском языке)

— Daugvilienė, D.; Ruzevičius, J. (2008). Studijų kokybė Bolonijos procesų kontekste [Studies Quality within the Context of Bologna Processes]. Current Issues of Business and Law, 1, 17–27. (На литовском языке)

— Gutauskas, A. (2008). Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamojo teisinio vertinimo aspektai [Corruption Related Offences and the Aspects of its Criminal Legal Evaluation]. Current Issues of Business and Law, 2, 23–33. (На литовском языке)

— Meidutė, I. (2008). Logistikos centrų vietos parinkimo ir kiekio nustatymo metodika [The Methodology of the Location Selection and Quantity Evaluation of Logistics Centres]. Current Issues of Business and Law, 1, 62–71. (На литовском языке)

— Meidutė, I. (2008). What is Public Private Partnership. Vadyba, 2(13), 96–99.

— Meidutė, I. (2008). The Analysis of Opportunities of Public Private Partnership Implementation in Lithuanian Transport Sector. Current Issues of Business and Law, 2, 147–154.

— Meidutė, I.; Litvinenko, M. (2008). Applied Methodology in Research of Transportation Links. Current Issues of Business and Law, 1, 72–79.

— Meidutė, I.; Vasilis Vasiliauskas, A. (2008). Analysis of Factors Impacting Development of Transport and Logistics Services. Current Issues of Business and Law, 1, 80–84.

— Prakapienė, D. (2008). Išvykstamasis turizmas Baltijos šalyse: būklės analizė [The Outgoing Tourism in the Baltic States: Analysis of the Situation]. Current Issues of Business and Law, 1, 110–120. (На литовском языке)

— Ruzevičius, J.; Daugvilienė, D; Baceviciūtė, R. (2008). Administravimo kokybė ir jos tobulinimo kolegijose įžvalgos [Quality of Administration and Insights of its Development at Colleges]. Current Issues of Business and Law, 1, 134–146. (На литовском языке)

— Zinkeviciūtė, V. (2008). Turizmo įmonių strateginiai sprendimai darnios plėtros kontekste [Strategic Decisions of Tourism Companies in the Sustainable Development Context]. Current Issues of Business and Law, 1, 174–182. (На литовском языке)

— Zvirblis, A.; Zinkeviciūtė, V. (2008). Įmonės aplinkos komponentų daugiakriterinio kiekybinio vertinimo principai ir modeliai [The Principles and Basic Models for Multi-criteria Quantitative Evaluation of Business Company’s Environmental Components]. Current Issues of Business and Law, 1, 183–191. (На литовском языке)

— Zvirblis, A.; Krutkienė, I.; Vitkūnas, R. (2008). Research and Assessment of the Marketing Environment of New Construction Companies. Current Issues of Business and Law, 2, 183–198.

II. СТАТЬИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, ПУБЛИКУЕМЫЕ  ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИЙ :

1.  в рецензируемых докладах международных конференций в Литве

— Ruzevičius, J.; Daugvilienė, D.; Serafinas, D. (2008). Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos [Insights of Quality Management Implementation at Higher Education Institutions]. In Proceedings from the international conference: Higher Education under Market Conditions: Theory and Practice, 16-18 April 2008 (pp. 6–18). Vilnius: VU. (На литовском языке)

2.  в рецензируемых докладах международных конференций в зарубежных странах

— Daugvilienė, D.; Krutkienė, I. (2008). Competitiveness‘ Sustainability Strategy: Concept, Model, Practice. In international conference in Management and Marketing Sciences, May 2008. ICMMS: Book of Abstracts.

— Elskytė, V.; Zinkeviciūtė, V. (2008). Strategic Decisions Model in ICT Development Context.  In 5th international scientific conference: Business and Management, 16–18 May 2008 (pp. 220–222). Vilnius: Technika.

— Ruzevičius, J.; Daugvilienė, D.; Serafinas, D.  (2008). Studies Programmes Re-engineering and Quality Development in the Context of Bologna Process. In the 16th international symposium of IGWT: Achieving commodity and service excellence in the age of digital convergence, 18-22 August 2008 (pp. 76–81). Suwon, Korea: SU.

3.  в рецензируемых докладах конференций в Литве

— Dubinas, V.; Blazonienė, Z. (2008). Adaptavimosi darbe procesas ir jo analizė. [The Process of Adaptation at Work and its Analysis]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 30–35).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Fedosejeva, L. (2008). Reklamos praktika – kasdienės problemos ir galimybės. [Advertising Practice – Daily Problems and Possibilities]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 36–39).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Kucinskienė, M. Aplinkos dinamiškumas ir jos poveikis smulkių ir vidutinių įmonių plėtrai [Environmental Dynamism and its Influence over the Development of Small and Medium-sized Businesses]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 69–76).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Mikaliūnas, L. (2008). Įmonės darbuotojo ir darbdavio santykių problematika tarnybinio išnaudojimo atvejais [Relation Problems between Enterprise Employee and Employer in Official Exploitation Cases]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 77–83).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Navickienė, V. (2008). Aukštojo mokslo sistemos diversifikacija instituciniu aspektu [The Diversification of Higher Education System from the Institutional Aspect]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 98–110).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Vitkūnas, R. (2008). Studentų pažangumo Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Ekonomikos fakultete analizė [The Analysis of Student Academic Records and Vilnius Law and Business School, Economics Faculty]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 11–15).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)

— Zemienė, A. (2008). Bendrojo aukštojo lavinimo dalykai neuniversitetinių studijų programose: tendencijos ir perspektyvos [General Higher-education Subjects in Non-university Study Programmes: Tendencies and Perspectives]. Selection of articles from the scientific-practical conference: Small and Medium-sized Business Challenges: Theoretical and Practical Aspects, 10 May 2007 (pp. 116–120).  Vilnius: VTVK. (На литовском языке)